Madala ökoloogilise jalajäljega ehitised parema tuleviku nimel

01.November.2018


MHM tehnoloogia töötati 2004. aastal välja Hans Hun­deggeri poolt Saksamaal. See patenteeriti 2005. aastal ning nüüdseks oli seda tehnoloogiat kasu­tades valminud üle 5000 maja. Kui esialgu ehitati põhi­liselt eramuid, siis samm-sammult muutusid objektid suuremaks ning tänaseks on MHM tehnoloogia järgi val­minud nii lasteaedu, koole, hotelle, vanadekodusid, bü­roohooneid kui ka teisi ehiti­si. Näiteks 2015. aastal ehitati sel viisil lausa 500 m2 suur ki­rik. Eurpoopas on litsentsee­ritud tootjaid 24, neist ena­mik asub Saksamaal. Kuid sel­le tehnoloogia järgi toodetak­se ka Prantsusmaal, Austrias, Itaalias, Belgias, Šveitsis ja Poolas.

Massiivsete ristkihtpuitpaneeli eduloo põhjuseks võib lugeda järg­mist:

• Absoluutselt liimi- ja kee­miavaba. See tähendab, et loo­mulik soojusvahetus ja niis­kuse konvektsioon pole ta­kistatud, nagu see on tehis­materjalide (nt liimid, kiled) kasutamise puhul. Puidu loo­duslik struktuur reguleerib õhuniiskust ehk sisekliima on isereguleeruv, luues selle­ga eriliselt mugava ja tervis­liku elukeskkonna. Massiivne ristkiht­puitpaneel sõna otseses mõt­tes hingab, selle konstrukt­sioon on auru läbilaskev, mis­tõttu see imab, salvestab ja va­bastab niiskust.

• Suur kandejõud ja stabiil­sus. Võrreldes betooniga on sel mitu korda väiksem kaal. Sobiv korrusmajade ehitami­seks. Maksimaalseteks ühe seina seina elemendi gabariitideks on 3,25 m × 6 m. Toodetavad paksused on 115–160 mm siseseintele ja 205–340 mm välisseintele.

•Hea heli- ja soojapida­vus. Massiivsed täispuidust paneelid valmistatakse soo­nilistest puidu kihtidest, nn lamellidest. Soontesse sule­tava õhu abil saavutatakse­gi konstruktsioonide parem heli- ja soojapidavus. Kõrge tulepüsivus – REI90. Kaitse kõrgsagedusli­ku kiirguse vastu.

•Positiivne energiabilanss. Ökoloogiline ja taastuv res­surss. Ristkiht puitpaneeli­dest hoone energiabilanss (tootmiseks kasutatud ener­gia, transport, ehitus, hoone kasutamine ja lammutami­ne) kogu eluea vältel on sel­gelt parem kui mistahes muu ehitusmaterjali puhul.

•Kiirus. Projekteerimine toimub 3D-tarkvara abil. Li­saks täpsusele võimaldab sel­line tarkvara ka lühendada pro­jekteerimise aega. Kiire toot­mine ja hoonekarbi püstitus. Koheselt saavutakse tulemu­seks kuiv keskkond ning po­le vaja oodata konstruktsioo­nide kuivamist nagu betooni puhul.

•Mõõdutäpsed konstrukt­sioonid. Paneele toodetakse ja töödeldakse Hundeggeri arvuti juhitavate CNC-masi­nate abil, mille abil saavuta­takse väga suur täpsus ning tootmise effektiivsus. Avau­sed akende, uste ja installat­sioonide paigaldamiseks on töödeldud elementidesse mil­limeetri täpsusega. Kõrge täp­sus ja valmidusaste omakorda tagab äärmiselt kuluefektiiv­se tulemuse ehitusplatsil.

•Lihtne konstruktsioon. Saavutamaks lõpptulemust on ristkiht puitpaneelidele vaja lisada vaid mõned soo­justus- ja viimistluskihid.


Varasemat silmas pidades on selge, et ristkihtpuitpanee­lid on väga hea altenatiiv nii betoonile, erinevatele plok­kidele kui ka palk- ja puitkar­kassmajadele

Tuleb hakata mõtlema ka sellele, milline on iga ehitise ökoloogiline jalajälg, mitte ainult palju see mulle hetkel maksma läheb. Kui hetkel on ehituses rõhku pandud ehitiste energiatarbimisele, siis tuleks ka tähelepanu pöörata ka sellele, kui palju on kulunud energiat ehitusmaterjalide tootmisele ning milliseid aineid materjalid sisaldavad ja eraldavad meie elukeskonda. 
Loe täpsemalt lisa: http://esthus.eu/et/tooted/#ristkiht-puitpaneel-massiivsed-taispuit-konstruktsioonid

Video MHM paneelidest maja püstituse kohta: https://www.youtube.com/watch?v=bYoFxiYFeY0&t=19s

Video MHM paneelide tootmisest: https://www.youtube.com/watch?v=hgeSKg_C11M&t=9s

 

EstHus OÜ

mhm@esthus.eu

Meisli 8, 50106, Tartu, Eesti